Tokyo Smoke Cannabis

Go

Tokyo Smoke Go
THC 16% - 22%  |  CBD 0.1%
Out Of Stock

Rise

Tokyo Smoke Rise
THC 13.3% - 24%  |  CBD 1%
Out Of Stock

Equalize

Tokyo Smoke Equalize
THC 3% - 13%  |  CBD 9% - 19%
Out Of Stock

Pause

Tokyo Smoke Pause
THC 16% - 22%  |  CBD 0.2%
Out Of Stock

Go

Tokyo Smoke Go
THC 16% - 22%  |  CBD 0.1%
Out Of Stock

Rise

Tokyo Smoke Rise
THC 14% - 24%  |  CBD 1%
Out Of Stock

Pause

Tokyo Smoke Pause
THC 16% - 22%  |  CBD 0.1%
Out Of Stock

Go

Tokyo Smoke Go
THC 10mg (per unit)  |  CBD 1mg (per unit)
Out Of Stock

Pause

Tokyo Smoke Pause
THC 10mg (per unit)  |  CBD 1mg (per unit)
Out Of Stock