Tokyo Smoke Cannabis

Go

Tokyo Smoke Go
THC 16% - 22%  |  CBD 0.1%
From $20.00 $36.00 CAD

Rise

Tokyo Smoke Rise
THC 13.3% - 24%  |  CBD 1%
From $20.00 $36.00 CAD

Equalize

Tokyo Smoke Equalize
THC 3% - 13%  |  CBD 9% - 19%
Out Of Stock

Ease

Tokyo Smoke Ease
THC 10%  |  CBD 7% - 17%
Out Of Stock

Pause

Tokyo Smoke Pause
THC 16% - 22%  |  CBD 0.2%
Out Of Stock

Go

Tokyo Smoke Go
THC 16% - 22%  |  CBD 0.1%
From $25.00 CAD

Rise

Tokyo Smoke Rise
THC 14% - 24%  |  CBD 1%
Out Of Stock

Pause

Tokyo Smoke Pause
THC 16% - 22%  |  CBD 0.1%
Out Of Stock

Go

Tokyo Smoke Go
THC 10mg (per unit)  |  CBD 1mg (per unit)
From $6.00 $9.00 CAD

Pause

Tokyo Smoke Pause
THC 10mg (per unit)  |  CBD 1mg (per unit)
From $6.00 $9.00 CAD

Pause

Twd. Indica
THC 16% - 22%  |  CBD 0.1%
From $20.00 CAD