Tokyo Smoke Brands Cannabis

Go

Tokyo Smoke Go
THC 16% - 22%  |  CBD 0.1%
Out Of Stock

Rise

Tokyo Smoke Rise
THC 13.3% - 24%  |  CBD 1%
Out Of Stock

Pause

Doja Utopia
THC 12% - 22%  |  CBD 0.1%
Out Of Stock

Equalize

Tokyo Smoke Equalize
THC 3% - 13%  |  CBD 9% - 19%
Out Of Stock